ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür : Cevre KORUMA

mail: cevrekoruma@gokceada.bel.tr

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Park Ve Bahçeler:

 1. Yeşil Alan Üretim ve Bakım Hizmetleri
 2. Mezarlık Bakım Hizmetleri
 3. Rekreasyon Alanları
 4. Park ve Çocuk Oyun Parkları
 5. Kavşak ve Refüj Yeşil Alanları
 6. Ağaçlandırma Hizmetleri
 7. Bitki Üretimi

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Park ve Bahçeler:

Kent Dokusunda ki Yeşil Alanları Korumak, Geliştirmek ve Yeni Alanları Üretmek.

GÖREV TANIMI

 • Belediye sınırları ve mücavir alanlardaki park, bahçe, çocuk parkı, yaya bölgeleri, orta refüjler vb. mevcut yeşil alanlar içinde gerekli olan ağaçlandırma, dikim, çimleme, rehabilitasyon, üretim, budama, bakım, sulama vb. rutin işleri yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak.
 • Belediye sınırları içinde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yapılanmalar ve düzenlemeler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak yeni tahsisleri tespit etmek, kamulaştırmak; bu alanların etüt proje ve uygulamalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak.
 • Sera ve fidanlık gibi üretim alanları oluşturmak; işleyişini ve işletmesini sağlamak.
 • Yeşil düzenlemelerde kullanılan çiçek fidelerinin, süs bitkilerinin, yer örtücülerin ve çit bitkilerinin üretimini sağlamak.
 • Halkın çevreye ve doğaya duyarlılığını arttırmak amacıyla dikim etkinlikleri ve kampanyalar düzenlemek.
 • Şehir mezarlığının bakım, temizlik ve yerleşim planını yapmak ve kontrol etmek.
 • İçme Suyu ve Atık Su Teknik Alt-Üst Yapı Tesislerinin Kalitesinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması.

Temizlik İşleri:

Sürdürülebilir Çevre Koruma  Anlayışı Çerçevesinde Daha Temiz Bir Kentsel Ortamın Oluşturulması için Gerekli Çalışmaları Yapmak.

GÖREV TANIMI

 • Belediye sınırları ve mücavir alanda, atık miktarını azaltmak, atığın miktarı ve kompozisyonuna göre geri kazanım ve yeniden kullanım seçeneklerinin rasyonelliğini incelemek ve atığın niteliğine ve niceliğine göre yöntemlerle toplama, ve bertaraf işlemlerini yapmak ve yaptırmak.
 • Yol kenarları, cadde ve sokak temizliğini yapmak veya yaptırmak.
 • Moloz, cürufların kaldırılması ve ber tarafını yapmak veya yaptırmak.
 • Cadde ve yol kenarı otlarının temizlenmesini sağlamak.
 • Pazar yerlerinin düzenli temizliğini yapmak veya yaptırmak.
 • Her yıl düzenli olarak fiziksel, kışlak, larva, ergin mücadelesi için önlemleri almak.
 • Vatandaşın bilinçlendirilmesi sağlamak, uygulamaları gerçekleştirmek ve sezon boyunca kontrol etmek.
 • Mevcut çöp depolama sahası iyileştirme ve geliştirme projelerini uygulamak.
 • Yeni çöp depolama sahası projesinin takibini yapmak. Katı atık yönetim birliği oluşturmak.
 • Tıbbi atıkların toplama ve taşımasını yapmak ve ber tarafını sağlamak.
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Atık Yağların Kontrolü, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliklerinin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Gürültü Kontrolü Yönetmeliğinin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Çevre ve çevre temizliği konularında halkın bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar, eğitimler, panel veya toplantılar düzenlemek.
 • Başıboş hayvanların bakımı, beslenmesi ve koruma çalışmalarını sürdürmek.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri:

 • Kentliye nitelikli içme suyu ve kullanma suyu standartları çerçevesinde su üretimini sağlamak.
 • Su üretiminde kullanılacak İçme suyu Arıtma tesisinin işletilmesi, günümüz kentsel gelişimine ve teknolojisine paralel olarak tesis kapasitesinin arttırılması veya geleceğe yönelik sistem ve tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak.

Su Ve Kanalizasyon Şebekesi:

 • İçme suyu isale ve kent içi şebeke hatlarının planlanması, projelendirilmesini yapmak veya yaptırmak.
 • Mevcut içme suyu şebekesinin işletilmesini gerçekleştirmek, suyun abonelere kadar ulaştırılmasını sağlamak.
 • Atık su şebekesinin planlaması, projelendirilmesini yapmak veya yaptırmak; uygulamalarını gerçekleştirmek.
 • Mevcut atık su şebekesinin işletilmesi, bakım, onarım ve gerekli revizelerin yapılması ve yaptırılmasını sağlamak.
 • Atık suyun ber tarafına yönelik tesislerin projelendirilmesini, yaptırılmasını ve işletilmesini sağlamak yada yaptırmak.

Su İşletmesi:

 • İçme suyu aboneliklerini gerçekleştirmek.
 • İçme ve kullanma suyunun tahakkuk ve tahsilatlarının yapılmasını sağlamak.
 • Kaçak kullanımları önlemek ve gerekli tedbirleri (kesme, bağlama işlemleri) almak.
 • Belediye yatırım programı ve görev yetki sınırları dahilinde birime düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.