FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür : Efe KURÇAN

İrtibat: 02868873052 Dahili:133-134

mail: fenisleri@gokceada.bel.tr

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İmar ve Şehircilik:

 1. İmar ve Şehir Hizmetleri
 2. Ruhsat Hizmetleri
 3. Denetim Hizmetleri
 4. KUDEB Hizmetleri
 5. Yapı Projeleri
 6. Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
 7. Toplu Konut Hizmetleri
 8. Numaralama Hizmetleri

Fen ve Sanat:

 1. Yol Yapımları
 2. Yağmur Suyu Yapımları
 3. Bina Yapımları
 4. Bina Bakım-Onarım
 5. Marangozhane
 6. Elektrik Hizmetleri
 7. Araç Parkı Hizmetleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye ve Mücavir Alanda Kentin Tarihi ve Kültürel Dokusuna Uygun İmar ve Planlama Çalışmalarını Sağlıklı Şekilde Yapmak.

GÖREV TANIMI

 • Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ki taşınmazların imar ve planlama işlemlerini yapmak, uygulamak, gerekli izinleri vermek ve denetlemek.
 • Üst ölçekli plan ve plan notlarına uygun olarak, yeni plan, ilave plan, revizyon planı ve tadilat imar planı çalışmalarını yapmak, yapılanları kontrol etmek ve karar alınması için Belediye Meclisine sunmak.
 • Belediye Meclisine havale edilen imar planı değişiklik ve önerilerine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve İmar Komisyonu çalışmalarına katılmak, bu önerileri Belediye Meclisine sunmak.
 • Onaylı imar planlarına uygun olarak, imar durum belgesi düzenlemek.
 • Gerektiğinde kadastral düzenlemeleri yapmak, yaptırmak, yapılanları kontrol etmek ve Encümene sunmak.
 • Yapılaşma koşullarına, kanun ve yönetmeliklere göre inşaatlara inşaat ruhsatı vermek.
 • İnşaatı tamamlanan yapılara oturma izni (iskan belgesi) vermek.
 • Her türlü inşaat faaliyetlerini denetlemek, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılara ilişkin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlem tesis etmek.
 • Gerektiğinde Belediyeye ait taşınmazlarda proje üretme.
 • Tescilli eski yapı ve çevrelerinde bu alanlara uygun projeler üretmek, Koruma Kurulları ive ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
 • Toplu konutlarla ilgili işlemleri yürütmek.
 • Düzenli kentleşmeyi sağlamak için ilgili mevzuat çerçevesinde diğer işleri yürütmek.
 • Mevcut numarataj bilgilerini tutmak, güncellemek ve arşivlemek.
 • Vefat eden vatandaşlarımızın mezarlık tapu işlemlerini yapmak.

Fen Ve Sanat İşleri:

Kentin Fiziksel ve Sosyal Yaşamını Kolaylaştıran Hizmetlerin Günümüz ve Gelecek İhtiyaçlarına, Teknolojisine Uygun Olarak Yapılandırmak.

GÖREV TANIMI

 • Stratejik Plan ve yıllık yatırım programına bağlı kalınarak ve/veya acilen oluşan kent ihtiyaçları takip edilerek programa uygun fizibilite ve maliyet analizlerini yapmak.
 • Yağmur suyu kanal hattı, yol yapımları, tretuvar yapımları, ızgara yapımları ve kent düzenlemesine yönelik inşaat işlerini projelendirmek, fizibilite ve maliyet analizlerini yapmak.
 • İmar planına uygun açılacak yeni yolların proje, keşif ve ön hazırlıklarını yapmak Kamulaştırılmasını sağlamak.
 • Müdürlük sorumluluğundaki tüm konularda ihale dosyası hazırlamak ve süreci tamamlamak.
 • Müteahhit firmalara yaptırılan  işlerin kontrollüğünü yapmak ve hak ediş cetvellerini hazırlamak.
 • Kent içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üst yapı hizmeti veren kurum, kuruluş ve/veya özel sektörlere çalışmaları sırasında kontrolörler aracılığıyla yönlendiricilik yapmak ve çalışmaları kontrol etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Proje uygulamalarında asfalt, beton, parke vb. yapım işlerini gerçekleştirmek.
 • Belediyeye ait hizmet binaları, sosyal tesisler ve mevcut yapıların tamirat, tadilat ve yenilenmesi çalışmalarını yapmak.
 • Kentsel ve mekansal düzenleme projeleri kapsamında yer alan bina inşaatlarının fen ve sanat kurullarına uygun olarak kontrolörlüğünü yapmak.
 • Çalışmalarda kullanılacak beton, kum,çakıl vb. hammadde temini yapmak.

Makine İkmal ve Onarım:

 • Belediyeye ait makine tesis ve ekipmanların işletme ve kontrolünü yapmak.
 • Belediyeye yeni satın alınacak her türlü motorlu taşıt ve iş makinesinin atölye alet takımı, yedek parça ve lastik için teknik şartname hazırlamak.
 • Belediye birimlerinden gelen talepler doğrultusunda taleplerin giderilmesini sağlamak ya da sağlatmak.
 • Tamir Atölyesi ve taşıtların bakım. Onarım ve tamiri için gerekli yedek parça, takım, avadanlık, tezgah, lastik, yağ, yakıt vb. ihtiyaçların temini için ilgili birimlere iletmek ve aldırmak.
 • Temin edilen malzemelerin takılmasını ve araçların çalışır olmasını sağlamak.
 • Belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü taşıtın yağ, antifriz, akaryakıt olarak periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak.
 • Sigorta işlemlerini takip etmek.
 • Belediye hizmetlerinde kullanılan her türlü taşıtın, iş makinesi ve araç-gerecin ekonomik ömrünü tamamlamış olanların servis dışı kalması, hurdaya ayrılması, kodifiye edilmesine işlem yapmak ve ilgili birime bilgi vermek.

Marangozhane:

 • Belediyeye ait bina ve tesislerdeki ahşap konstrüksiyon yapımı ve bakımı işlerini yapmak.
 • Belediye faaliyet ve uygulamalarında kullanılan ahşap aksamlı kent mobilyaları üretmek; mevcutlarının bakım ve onarımını yapmak.

Elektrik Teknikerliği:

 • Belediye etkinlik ve faaliyetleri içinde gerekli durumlarda ve özel görevlendirmeler kapsamında ses düzeni kurmak
 • Belediyeye ait bina, tesis, park ve alanların aydınlatmalarını kurmak, kontrol ve bakımlarını yapmak.
 • Belediye sınırları içinde; belediye anons siteminin kurulması, bakım ve onarımı ve periyodik kontrollerini yapmak.
 • Belediyeye ait bina ve tesislerde periyodik reaktif kontrolleri yapmak ve arızaların giderilmesini sağlamak.
 • Belediyeye ait jeneratörlerin bakımı yapmak, çalışmasını sağlamak.
 • Yılda iki periyotta Gövde Güvenlik Topraklamalarının ölçümünün yapılması, rapor  hazırlanması ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na sunulması.
 • Televizyon verici istasyonunu çalıştırmak ve bakımını yapmak.
 • Paratoner sistemlerini kurmak, kurdurmak ve bakımlarını yapmak.