İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş


MADDE  1: AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı;  Gökçeada Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ’nün hukuki statüsü, teşkilatını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlemektir.

 

MADDE 2: KAPSAM

İlgili tüm kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik tüzük, tebliğ ve genelgeler çerçevesinde bu yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile görevli tüm personelin çalışma esaslarını kapsar.

 

MADDE 3: HUKUKİ DAYANAK
 Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Yasasının 15. maddesi ve diğer yasal mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 4: TANIMLAR 

Madde 2:Bu yönetmelikte yer alan tanımlardan;

Belediye:         Gökçeada Belediyesini
Başkanlık:       Gökçeada Belediye Başkanlığını
Müdürlük:       İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü 
Personel:         İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli

ifade eder

 

MADDE 5: TEMEL İLKELER

Gökçeada Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
d) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
h) Doğal ve tarihi kimliklere uygun gelişmeyi sağlamak, bu anlayışla AB normlarında kent kimliğinin yerine getirilmesine çalışmak,
i) Turizm potansiyelini geliştirerek eğitim ve sağlık alanında ilçe bazında kalıcı istihdam alanları yaratmak,
j) Kentsel yaşam ve yönetim kalitesini en yükseğe taşımak,
k) İlçenin sahip olduğu, doğal, tarihi ve kültürel değerlerini araştırıp, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde kazandırmak

temel ilkeleri esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM


Müdürlüğün teşkilat, alt birimlerinin, görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 6: TEŞKİLAT VE ORGANLAR

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 1 Müdür yönetiminde, Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı kararıyla tespit edilen Norm Kadro esaslarına göre oluşan personelden oluşmaktadır. 

 

MADDE 7: ALT BİRİMLER

a) Bölüm sorumlusu
b) Kalem birimi,
c) Arşiv birimi,
d) Durum-proje birimi,
e) Yapı Denetim birimi,
f) Harita birimi,
g) Planlama birimi,
h) Makine –Elektrik birimi,
i) Emlak ve istimlak birimi

olmak üzere oluşmaktadır.

 

MADDE 8: İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUĞU

• Belediye Başkanı’nın veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i  mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeler ile yönetmelikte belirtilen hizmetlerin zamanında, verimli ve düzenli yürütülmesini sağlar, 
• Bölüm Sorumlusu ile birlikte birim sorumlularının yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan birim sorumluları yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
• Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir, bu amaç ve politikaları yönetimindeki tüm personele duyurur, 
• Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar, 
• Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir,
• Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,
• Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,
• Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
• Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
• Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
• Müdürlüğe ait bütün birimlerin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, çalışmaları raporlamak ve Başkanlık Makamına sunmak
• Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,
• Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek,
• Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,
• Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili  hedefleri gerçekleştirmek,  
• İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,          
• Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına veya atadığı veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapmak,
• Birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

 

MADDE 9: BÖLÜM SORUMLUSUNUN GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

• Bölüm Sorumlusu ; İmar ve Şehircilik Müdürüne bağlı olarak müdürün verdiği talimat ve direktifleri  

• Birim sorumluları; görev ve çalışmaları bakımından Bölüm Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur. Müdür veya onun adına Bölüm Sorumlusu tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar,
• Alt birimlerden gelen resmi yazışma, imar durumu, proje, ruhsat gibi müdürün onaylayacağı her türlü evrakların müdürden önce yasal mevzuat çerçevesinde son kontrolünü yaparak, müdürün onayına sunar,
• Kalem Biriminden gelen her türlü dilekçe ve resmi evrakın ilgili alt birimlere sevk ve havelesini yapar,  yapılan bu işlemlerden günlük olarak müdüre bilgi verir,
• Müdürün resmi toplantı, bölge kontrolü, inceleme gibi makamda bulunmadığı ortamlarda, vatandaşların talep ve isteklerini müdür adına dinler, çözüm için ilgili alt birimlere yönlendirir,

 

MADDE  10  :  KALEM BİRİMİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

İmar Kalem Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorumlusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları yürüten yeterli sayıda memur ve işçi personelle birlikte aşağıda belirtilen görevleri yürüten birimidir.
• Birim sorumlusu ile birlikte; müdür ve müdüre bağlı bölüm sorumlusu ve diğer birimlerin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde eksiksiz ve zamanında yapmakla sorumludur. 
• Müdürlüğe gelen resmi evraklar ile vatandaş dilekçelerini bilgisayar ortamında kayıtlarını yapar, ilgili birimlere sevk edilmek üzere müdür veya bölüm sorumlusuna iletir.
• Birimlerden gelen evrakları başkanlık makamından imzalanmasından sonra ilgili yerlere gönderir. 
• Vatandaşın şifai olarak sorunlarını dinler, çözüm için ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlar.
• Müdürlüğe onay için gelen projelerin müelliflerinin tescil işlemlerini yapar,
• Düzenli olarak birimlerin faaliyetlerini toplayarak müdürün bilgisine sunar,

 

MADDE  11: ARŞİV BİRİMİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

Arşiv Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorumlusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları yürüten yeterli sayıda memur ve işçiden oluşan bir birimidir.
• Birim sorumlusu ile birlikte; müdür ve müdürlüğe bağlı bölüm sorumlusu ve diğer birimlerin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde eksiksiz ve zamanında yapmakla sorumludur. 
• Kalem birim ile diğer birimlerden gelen resmi evrak ve dilekçelerin arşivde düzenli bir şekilde dosya oluşturarak veya mevcut dosyaya ekleyerek saklanmasından sorumludur.
• Kalem birimi tarafından kayıt altına alınan evrakların arşivdeki dosyaları ile birleştirerek ilgili birimlere en kısa sürede personele zimmet yaparak gitmesine yardımcı olur. 
• Arşiv sürekli kontrol edilerek dosya ve belgelerin bilgisayar ortamında kayıtlarının takip edilerek belirli bir düzen içinde tertibini sağlar,

 

MADDE 12: DURUM -PROJE BİRİMİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

Durum –Proje Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorumlusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları yürüten yeterli sayıda teknik elemanla birlikte aşağıda belirtilen görevleri yürüten birimidir.
• Parsellerin uygulama imar planı içindeki yapılanma şartları  (Konut, Ticaret, Ticaret + Hizmet, yeşil, yol, okul vb. gibi ) ile ilgili bilgileri yazılı veya şifai olarak verir. 
• Yapı Ruhsatı almak için Belediyeden alınacak ilk resmi evrak olan imar durum belgesi hazırlar.
• Yapı ruhsatı için parsele ait, proje tasdik harç ve ücretleri ile yol- katılım paylarının tahakkuklarını hazırlar.
• İmar durumuna göre hazırlanacak vaziyet planı onayı, avam proje, mimari ve statik uygulama projelerini; ilgili yasa ve yönetmelikler ile imar plan notlarına göre inceler, müdüriyet makamının onayından sonra yapı ruhsatı tanzim edilmek üzere işlem dosyası ile birlikte Yapı Denetim Birimine sevk eder.
• Onaylanmış uygulama projeleri veya avan projelerin ilgililerinin talep etmesi halinde tadilat projelerinin ilgili yasa ve yönetmeliklerle imar plan notlarına göre inceler, müdüriyet makamının onayından sonra yapı ruhsatı tanzim edilmek üzere işlem dosyası ile birlikte Yapı Denetim Birimine sevk eder.
• Yapı ruhsatı alınmış parsellere ait onaylı projelere göre ilgililerince teklif edilen kat irtifaklarının proje ile uygunluğunu kontrol eder.
• Durum – Proje Birimi; Müdürlük içindeki diğer birimlerle irtibat halindedir. 


MADDE 13: YAPI DENETİM BİRİMİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

Yapı Denetim Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorumlusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları yürüten yeterli sayıda teknik elemanla birlikte aşağıda belirtilen görevleri yürüten birimidir.
• Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapılmasını önlemek için bölgeler oluşturularak, çalışma programı çerçevesinde sürekli izlemek, saptamak, irdelemek,
• Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak, tebliğ edilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak, 
• Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapan şahıslara ruhsata kavuşturulması veya yapı ruhsatı eki projeye uygun hale getirilmesi için ilgili şahıslara gerekli tebligatları yapmak, verilen süre içinde gereken işlemleri yapmayanlar hakkında 3194 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre yıkım ve para cezası kararı alınmak üzere Belediye Encümenine havale işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak ve takip etmek, 
• Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapan ilgilileri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurunda bulunması, ruhsatsız kaçak yapılarla ilgili olarak kamu hizmetlerinden yaralanılmaması için ilgili kurumlara yazı yazılması, nüfus ve eşyadan tahliye için Zabıta Müdürlüğü’ne yazı yazılması ve takip edilmesi
• Belediye Encümenince alınan yıkım karalarının uygulanması için, Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden ekipman temin etmek, ve harici teknik destek talebinde bulunmak, yıkım kararı kesinleşen yapılar için gerekli hizmet alımı ile ilgili evrakların hazırlanarak ihale yapılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne bildirerek takip etmek, yıkım işlemini gerçekleştirilmesini sağlamak,   
• Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri uyarınca gereğini yapmak.
• Durum-Proje Birimi ve Makine- Elektrik Birimince onaylanan projelere göre parsel sahipleri adına 3194 sayılı İmar Yasası ve İmar Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve uygulama yönetmeliğinde istenen belgelerin tamamlatılarak, inşaat harç ve ücretinin tahakkuk ettirilmesi ve yeni yapı, tadilat ve güçlendirme düzenlenmesi işlemleri, 
• Parsellere ait yerleşime uygunluk planlarına göre zemin etütlerinin incelenmesi ve onaylanması,
• Yapı ilgilileri tarafından yıkılmak istenen yapılara yıkım ruhsatı tanzim  etmek. 
• Yapı ruhsatı bulunan yapıların Harita Birimi ile irtibatlı Temel Vizesi ( su basman kontrolü ) işlemlerinin kontrolü ve harç ve ücret tahakkuk işlemleri yapılarak sonuçlandırılması, 
• Yapı denetim bürolarının yasa ve uygulama yönetmeliğinde istenen gerekli evrakların ( YİBF, alan ve denetçi değişikliği, seviye tespiti, vb )  işlemlerin incelenmesi, uygun görülmesi halinde Müdüriyet makamının onayına sunulması,
• Yapı denetim bürolarının ve müteahhitlerin sicillerini tutmak, 
• Yapı Denetim Büroları tarafından tanzim edilen hak dişlerin seviye tespiti ve yapı denetim ücretleri ile ilgili taksitlerin yatırtılması, kontrol edilerek Müdüriyet makamının onayına sunulması,
• Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara; yapı kullanma izin belgesi için sigorta prim borcu ve emlak alım vergisine ilişkin gerekli yazışmaların yapılması, bu yazıların cevabı neticesinde Makine- Elektrik Birimi ile birlikte harç ve ücret tahakkuklarının yapılarak yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesi, 
• Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli yapılara, mer’ i mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
•  İmar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince basit onarım izin belgesi düzenlemek, arazi denetimini yürütmek, hilafına çıkılması halinde yasal işlem yapmak,

 

MADDE 14: HARİTA BİRİMİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

Harita Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorumlusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları yürüten yeterli sayıda teknik eleman, memur ve işçiden oluşan bir birimidir.
• 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereği belediye tarafından re’ sen yapılacak imar uygulama alanlarının sınırların tespitini, uygulamaya altlık olacak imar planlarının sayılaştırılmasını, uygulamada kullanılacak DOPO ( Düzenleme Ortaklık Payı Oranı ) ve KOPO ( Kamusal Ortaklık Payı Oranı ) ile ihdas edilecek alan hesaplarını yaparak uygulamanın sayısal altlığını hazırlar
• Uygulamaya esas olacak parsellere ait teknik verilerle, uygulama alanı içindeki maliklere ait bilgilerin Kadastro Müdürlüğü ile Tapu Sicil Müdürlüğünden temininin sağlanması,
• İmar uygulamasının değişik safhalarında Belediye Encümenince alınacak karar ve işlemlerle ilgili gerekli yazışmaların yapılması ve takibi,
• Uygulamanın taraflarını bilgilendirmek için gerekli duyuru ve askı işlemlerini yapar,
• İmar uygulamasının ihale yoluyla yapılması halinde 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının ilgili maddelerine göre ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırmasını yürütür,
• Belediye bünyesindeki Fen İşleri, Çevre Kontrol ve Denetleme, Park Bahçeler vb müdürlüklerin talebi halinde arazi ile ilgili ( parsel sınırlarının tespiti, yol aplikasyonu vb ) ölçüm ve işlemlerinin yapılması, 
• İmar planına göre uygulama sonucu oluşan yolların projelerinin incelenmesi ve onaylanması işleminin yapılması, 
• İmar durumunda istenilmesi halinde; istikamet rölevelerinin düzenlemesini hazırlar, 
• İmar planı gereği terk, ifraz ve tevhid işlemleri ile belgelerin kontrolü yaparak karar alınmak üzere Belediye Encümenine havalesi ile ilgili yazışmaların yapılıp sonuçlandırılmasını sağlar,
• Yapı ruhsatına esas olacak parselle ilgili kot-kesit işlemlerinin arazide ölçülüp, halihazır haritalarla kontrolü sağlanarak kot – kesit belgesinin tanzimi, plan-kote ve ağaç revizyonu vb. işlemlerinin onaylanmasını ve bu işlerle ilgili tarifelerde belirtilen harç ve ücret tahakkuk belgelerinin tanzimini sağlar,
• Yapı Denetim Birimince; temel vizesi verilecek binalar ile eski eser veya mevcut binalarda kontur-gabarileri ölçümü ile, düşey ( su basman ) ve yatay ( çekme mesafeleri ) konumları için gerekli ölçümlerin onaylı projesine göre kontrol eder, 
• İmar uygulamalarının arazi kontrollerini yapar,

 

 

MADDE 15: PLANLAMA BİRİMİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

Planlama Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorumlusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları yürüten yeterli sayıda teknik elemandan oluşan bir birimidir.

• Gökçeada Belediye Başkanlığı tarafından 5393 ve 3194–5226 sayılı yasa kapsamında onaylı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planının alt ölçeği olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları ile Mevzi İmar Planları, plan tadilatlarını yapmak, yaptırmak veya hazırlamak, 
• Yapılacak olan planlara ait gerekli resmi kurum görüşleri ile ilgili yazışmaların yapılması ve takibi,
• Yapılacak planlara ait bölgelerde jeolojik etütlerin yaptırılması için gerekli hizmet alım ihalesinin hazırlığı, sürecinin takibi ve sonuçlandırılması,  
• Plan raporlarının ilgili yasa ve yönetmeliklere göre hazırlanması, elde edilen tüm resmi verilerle birlikte değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesi ile ilgili yazışmaların yapılıp, takip edilmesi
• Belediye Meclisince kabul gören her türlü plan kararlarının yasa gereği iletilmesi gereken kurum ve kuruluşlar ile gerekli yazışmaların yapılması, 
• Onay süreci tamamlanarak Belediyemize gönderilen planların askıya çıkarılmasıyla ilgili işlemlerin yapılması ( gazete ilanı, her türlü duyuru ),
• Plana yapılan itirazların incelenmesi, değerlendirmek ve karar vermek üzere Belediye Meclisine iletilmesi, verilecek karar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması,
• İtiraz dilekçelerine yazı ile bilgi verilmesi,
• Onaylanan planlarla ilgili olarak, parsel sahiplerinden plan tasdik harç ve ücretlerinin tahakkuk belgelerinin düzenlenmesi,
• Plan iptal davalarındaki hukuki süreçte; teknik bilgi ve belgeler ile açıklayıcı raporların Mahkemeye iletilmek üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazışmaların yazılması,

 

MADDE 16: MAKİNE-ELEKTRİK BİRİMİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

Makine-Elektrik Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorumlusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları yürüten yeterli sayıda teknik elemandan oluşan bir birimidir.

• Yapı ruhsatı başvurusunda bulunan parsellere ait ilgili mevzuata uygun mimari projelerine göre; mekanik, sıhhi tesisat, ısı yalıtım ve elektrik tesisat projelerini ilgili yasa, yönetmelik hükümlerine uygun inceler, harç ve ücret tahakkuk evraklarını tanzim eder ve projeleri onaylar,
• Yapı ruhsatı tanzim edilen parsellerin temel üstü vizesi aldıktan sonra binanın ısı yalıtım projesine uygunluğu mahallinde kontrol eder, harç ve ücret tahakkuk evraklarını tanzim eder, İmar Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre ısı yalıtım vizesi için rapor hazırlar, 
• Yapı kullanma izni talep edilen yapılarla ilgili olarak; onaylı mekanik, sıhhi tesisat ve elektrik projelerine uygunluğu mahallinde incelenir, harç ve ücret tahakkuk evraklarını tanzim eder ve İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapı kullanma izin belgesinin ilgili bölümünü onaylar,
• Yapı kullanma izin belgesi bulunan yapıların;  asansör projelerini kontrol ederek, yerinde uygunluğunu inceler, harç ve ücret tahakkuk evraklarını tanzim eder,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Asansör İşletme Yönetmeliğinin 23. maddesine göre işletme ruhsatlarını düzenler,
• Asansör İşletme Ruhsatı bulunan yapıların; Asansör İşletme Yönetmeliğinin 25. maddesine göre fenni muayeneleri için yıllık periyodik kontrollerini mahallinde inceler, uygun olmayanların eksikliklerini tamamlatır, ücret tahakkuk evraklarını tanzim ederek muayene raporlarını düzenler,
• Belediye bünyesinde Ruhsat Müdürlüğüne işyeri açmak ve çalıştırmak için başvuruda bulunan işyerlerine ait; makine- elektrik işyeri çalışma ruhsat projelerini ilgili yönetmeliklere göre inceler, harç ve ücret tahakkuk evraklarını tanzim ederek projeleri onaylayarak ilgili Müdürlüğe sevk eder, 
• Taahhüt ve ihale yapan diğer müdürlüklerin Başkanlık Makamının uygun görüş ve onayı ile her türlü mekanik ve elektrik tesisat keşfini hazırlar, kontrollüğü ile geçici ve kesin kabullerini yapar


MADDE 17: EMLAK – İSTİMLAK BİRİMİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

Emlak – İstimlak Birimi; İmar ve Şehircilik Bölüm sorumlusuna bağlı, birim sorumlusu ile birlikte çalışmaları yürüten yeterli sayıda teknik eleman ve memurdan oluşan bir birimidir.

• Gökçeada Belediyesinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanterinin takip edilmesi, yeni tescil edilenler ile tescilden düşen taşınmazların güncel bilgilerinin tutulması,
• Belediyenin ihtiyaç duyduğu gayrimenkullerle ilgili olarak Başkanlık Makamının uygun görüşü doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Yasası hükümleri doğrultusunda kiralama işlemlerinin takip edilerek sonuçlandırılması,
• Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların Başkanlık Makamının uygun görüşü doğrultusunda 2886 sayılı Devlet ihale Yasasına göre satış, kiralama ile ilgili işlemlerin takip edilerek sonuçlandırılması, 
• Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazlar üzerinde işgallerin tespiti, işgal eden kişilere yönelik 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75. maddesine göre ecrimisil bedeli tahakkuk işlemleri yürütülerek, tahsili için Mali İşler Müdürlüğüne bildirmek, 
• 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesi gereği uygulama yapılan parsellerde belediye adına tescil edilen hisselerin ve yoldan ihdas alanlarının kıymet takdirinin yapılması, ilgililerin talebi halinde 3194 sayılı yasanın 17. maddesine göre satış işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 
• 5393 sayılı Belediye Yasasına göre Belediyeye ait gayrimenkullerin takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılması, şartlı – şartsız bağışlar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
• İmar uygulaması sonucunda ipotek konulmuş olan parsellerin ipotek terkin işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 
• Belediye sınırları dâhilinde bulunan mülkiyeti diğer kamu kurumlarına ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi amacıyla Belediyemize / ilgilisine devri ile ilgili işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
• Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan hazine arazilerinin imar Yasası uyarınca Belediye ‘ye bedelsiz terkin işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
• 2942-4650 sayılı Kamulaştırma Yasası kapsamında kamulaştırma ile ilgili ( Encümen kararı, kıymet takdiri, uzlaşma vb )  işlemlerin yürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılması,


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

 

MADDE 18: TÜM PERSONEL

• Müdürlüğün görevli olduğu konular; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. 
• Müdürlükte görev yapan tüm personel tetkik edecekleri işleri; göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar.
• Çalışan tüm personel, sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa yasal mevzuat çerçevesinde eşit ve adil davranır.
• Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
• Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz..
• Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Personel içinde olumsuz bir durum oluştuğunda konu; öncelikle bağlı olduğu birim sorumlusuna aktarılarak Müdürün bilgisine sunulur. Müdür bu hususta gerekli uyarı ve önlemleri alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Personel Sicilleri ve Personel İhtiyacı, Yürürlük ve Yürütme


MADDE 19 : Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

MADDE 20 : Müdür birinci derece sicil amiri olup, personelin yıllık sicil raporlarını doldurur. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine göre yetkilerini kullanarak gerekli yaptırımları uygular.

MADDE 21 : Müdürlük Personelinin izin, derece ve kademe ilerlemesi ve ödüllendirme gibi özlük işlerinin takibi için her personele ait müdürlük bünyesinde gölge dosyaları tutulur.

MADDE 22 : Müdürlük bünyesindeki birimlerinin verdiği hizmetlerin iş yoğunluklarına göre; müdürlük bünyesindeki birimlerde çalışan personelin diğer birimlerde görevlendirmesinin yanı sıra Başkanlık Makamının uygun görüş ve onayı ile diğer müdürlüklerden personel görevlendirmesi ve hizmet alımı yoluyla yardımcı personel görevlendirebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

 

MADDE 23: YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik Gökçeada Belediye Meclisinin kabulüne müteakip yürürlüğe girer

MADDE 24: YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümleri Gökçeada Belediye Başkanı ve İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından yürütülür.