MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İrtibat: 02868873052 Dahili:114

mail: malihizmetler@gokceada.bel.tr

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Bütçe
 2. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama
 3. Ön Mali Kontrol
 4. Gelir Tahakkuku ile gelir ve Alacakların Takibi
 5. Stratejik Planlama, Performans Programı ve Katılımcı Bütçe
 6. Yönetim Bilgi Sistemi
 7. Emlak Kamulaştırma

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sürdürülebilir ve Güçlü Bir Mali Yapı Oluşturmak.

GÖREV TANIMI

Strateji Geliştirme Birimi:

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek görevleri yapmak.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Yönetim bilgi sitemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 • İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsilede edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistiklerini hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarında esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Stratejik Yönetim ve Planlama:

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkinlik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 • -İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek yorumlamak.
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

Yönetim Bilgi Sistemi:

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

Mali Hizmetler Birimi:

a)Bütçe:

 • Bütçeyi hazırlamak.
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak.
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirler üretmek.
 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

b)Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama:

 • Genel Bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 • Mal Yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
 • Mali istatistikleri hazırlamak.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek.

c) Emlak ve Kamulaştırma Birimi:

 • Belediyeye ait taşınmazların envanterini düzenlemek.
 • Belediyeye devredilecek Hazine yerlerinin devir işlemlerini ve tescil işlemlerini yapmak. Gerektiğinde bağımsız veya şüyulu taşınmaz satın alınması, vatandaşın şüyulu yerlerini isteklere göre değerlendirmek gerekirse izale-i şüyu davası açmak açtırmak.
 • 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın ilgili maddeleri gereğince kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca kiraya verilen bütün Belediye yerlerinin kayıtlarını tutmak, işlemlerini yürütmek.
 • Belediye Meclisi tarafından satışı,  yapımı kararlaştırılan Belediye mülklerinin 2886 Sayılı yasaya uygun olarak satış ve yapım işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Belediyeye ait arsalar için vatandaş isteklerini yerinde ve plan üzerinde incelemek ve gereğini yapmak.
 • Belediye Meclisi ve Encümenin kararları doğrultusunda Belediye Mülklerinin kiralama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

d) Satın Alma ve Ambar Birimi:

 • Belediye birimleri tarafından yapılan tüm malzeme alımlarının faturalarına ayniyat kesilmek.
 • Demirbaşa giren mal ve hizmetlerin kayıt altına alınması iş ve işlemlerini yapmak.

NOT: 2006/9972 KARAR SAYILI STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.