İTFAİYE MEMURLUĞU

Müdür : ZEKİ İNAN

İrtibat:110

mail: itfaiye@gokceada.bel.tr

İTFAİYE MEMURLUĞU

 1. Yangından Korunma ve Müdahale Hizmetleri
 2. Toplumsal Bilinci Arttırmaya Yönelik Eğitim ve Bilgilendirme Hizmetleri
 3. Baca Temizleme Hizmetleri
 4. Karada ve Sualtında Arama ve Kurtarma Hizmetleri
 5. Denetim Hizmetleri
 6. Su Baskınlarına Müdahale Hizmetleri
 7. Hizmet içi Eğitim Programları

İTFAİYE MEMURLUĞU

Yangın, Arama Kurtarma, Acil Durumlara Müdahale Konularında Toplumsal Bilinci Oluşturmak, Zararların En Aza İndirilmesi İçin Hizmet Kalitesini Arttırmak.

GÖREV TANIMI

 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.
 • Su baskınlarına müdahale etmek.
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.
 • 5-6-2002 tarihli ve 2002/4390 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
 • 5-6-1964 tarihli ve 3150 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek.
 • Nükleer, biyolojik. Kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu  konuda tatbikatlar yapmak.
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmelerine yardım etmek.
 • Bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
 • Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.
 • Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisice tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek.
 • Bacaları yangına karşıönlemler yönünden denetlemek.
 • Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.
 • İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.
 • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşıönlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.
 • Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

(21.10.2006 TARİH VE 26326 SAYILI  RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İTFAİYE YÖNETMELİĞİ)

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

 • Belediye, Belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.
 • Acil durum Planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğinde diğer acil durum planlarıyla koordinasyonun sağlanması.
 • Sivil Savunma Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütmek.